Teoria metrologiczna

wzorcowanie-wzorcow-masy

Świadectwo wzorcowania

Po wykonaniu wzorcowania Laboratorium Lab-Scale wystawia świadectwo wzorcowania, które zawiera potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej oraz wyniki wzorcowania, tj.:

  • błędy wskazań dla danego obciążenia podane w jednostkach masy i opcjonalnie w procentach,
  • niepewność pomiaru szacowaną zgodnie z dokumentem EA-4/02 „ Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”
  • niepewność standardową obliczoną na podstawie serii obserwacji (odchylenie standardowe eksperymentalne).

Wzorcowanie (ang. calibration) –

polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorzec jednostki miary masy), a wskazaniem przyrządu wzorcowanego, z uwzględnieniem niepewności pomiaru dokonanego przy pomocy przyrządu wzorcowego. Wynik wzorcowania może być poświadczony w świadectwie wzorcowania.

Sprawdzenie

– czynności zapewniające bieżącą kontrolę nad sprzętem pomiarowym pomiędzy wzorcowaniem lub legalizacją. Może być wykonane przez użytkownika dysponującego odpowiednim wyposażeniem jak i przez firmę zewnętrzną.

Legalizacja

- ogół czynności, które potwierdzają, że dokładność przyrządu pomiarowego (wagi) mieści się w wymaganych przez normę granicach błędu. Składa się ze sprawdzenia i ocechowania przyrządu. Legalizacja należy do czynności metrologii prawnej. Wymóg legalizacji dotyczy m.in. wag służących do rozliczeń handlowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i rozliczeń ceł. Inne rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji określone są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Błąd wskazania przyrządu pomiarowego

– wskazanie przyrządu minus wartość prawdziwa odpowiedniej wielkości wzorca miary masy.

Niepewność pomiaru

– parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzuje rozrzut wartości przypisanej wielkości mierzonej, np. odchylenie standardowe.

Spójność pomiarowa

– mówi o tym, że wynik pomiaru lub wzorzec jednostki miary można powiązać najczęściej z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi jednostkami miary, z których wszystkie mają określone niepewności. Spójność charakteryzuje sześć głównych elementów:
  1. nieprzerwany łańcuch porównań,
  2. niepewność pomiaru,
  3. dokumentacja,
  4. kompetencje,
  5. odniesienie do jednostek SI,
  6. odstępy czasu między wzorcowaniami.

Wzorzec jednostki miary

– przyrząd pomiarowy przeznaczony do zachowania lub odtworzenia jednostki miary jednej lub wielu wartości danej wielkości fizycznej i służący jako odniesienie.

Adiustacja przyrządu pomiarowego

– czynność, która ma na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.
Lab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców masy